Algemene voorwaarden Studio Refined

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.2 Studio Refined: de eenmanszaak Studio Refined, gevestigd te Bussum en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75673363.
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Studio Refined een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan.
1.4 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Studio Refined een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan.
1.5 Diensten en/of producten: alle diensten, in welke vorm dan ook, met betrekking tot interieur en ruimtelijk ontwerp. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
1.6 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel Studio Refined diensten en/of producten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van opdrachtgever.
1.7 Partijen: Studio Refined en opdrachtgever samen.
1.8 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per email en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Studio Refined gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.
2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.7 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Studio Refined is van toepassing. Studio Refined kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Studio Refined zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden.
2.8 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat de opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel voor consumenten geldt dat indien deze niet akkoord gaan met de aangekondigde wijzigingen, zij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet voor opdrachtgevers handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.
2.9 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.10 Indien Studio Refined op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Een uitgebrachte offerte door Studio Refined is geldig voor de in de offerte aangegeven datum. Indien er geen termijn is aangegeven is de offerte geldig tot 7 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Indien de opdrachtgever het aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk door Studio Refined aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.3 Studio Refined zal, voor zover mogelijk en relevant, in haar aanbod het volgende beschrijven:
• de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;
• het tijdschema waarbinnen Studio Refined haar werkzaamheden uitvoert;
• de verschuldigde kosten bij aanvaarding van het aanbod;
• op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht c.q. overleg tussen partijen plaatsvindt.
3.4 Een aanbod of offerte kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Studio Refined recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Refined niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen producten en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Studio Refined kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.
3.8 Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten e.d. van de producten, welke door Studio Refined worden geleverd in het kader van de aanbieding of offerte, zijn niet bindend en beogen alleen een algemeen beeld te geven van de aangeboden producten.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door Studio Refined gedane aanbieding per e-mail heeft geaccepteerd.
4.2 Wanneer de aanvaarding van opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt
van het aanbod van Studio Refined, komt de overeenkomst tot stand zodra Studio Refined uitdrukkelijk en schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.
4.3 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Studio Refined of zodra Studio Refined met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.
4.4 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen termijnen binnen de overeenkomst door Studio Refined worden overschreden,
hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
4.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Studio Refined opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in
onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.
4.6 Indien de opdrachtgever de overeenkomst met Studio Refined wenst te ontbinden of te annuleren, komt de opdrachtgever enkel dit recht toe indien hij overgaat tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden. In geval van annulering is Studio Refined gerechtigd een annuleringsvergoeding in rekening te brengen van 50% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen totaalbedrag. Indien door de opdrachtgever een aanbetaling is voldaan, geldt
deze aanbetaling als annuleringsvergoeding. Annulering van bestelde producten en/of retourzending van door Studio Refined geleverde producten is in principe niet mogelijk, tenzij Studio Refined anders bepaald.
4.7 De opdrachtgever dient afspraken met Studio Refined, indien de afspraak een ‘’advies aan huis’’ betreft, minimaal 24 uur voor de desbetreffende afspraak te annuleren. Indien de opdrachtgever de desbetreffende afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren annuleert, heeft Studio Refined recht op vergoeding van ten minste 50% van het totaalbedrag van de desbetreffende afspraak.
4.8 Studio Refined behoudt zich te allen tijde het recht voor om afspraken met de opdrachtgever te annuleren of te verzetten, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Studio Refined bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.
5.2 Studio Refined zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Studio Refined heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Studio Refined kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de opdrachtgever.
5.3 De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.4 De opdrachtgever is gehouden alle informatie en gegevens, welke Studio Refined naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Studio Refined te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Studio Refined zijn verstrekt, heeft Studio Refined het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten en uren in rekening te brengen bij opdrachtgever.
5.5 De opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van Studio Refined hoge eisen stellen, maar de opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Studio Refined ter beschikking gestelde informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare informatie en gegevens.
5.6 De opdrachtgever is gehouden Studio Refined toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen werkzaamheden door Studio Refined zullen worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde (sanitaire) voorzieningen, aansluitingen en de door Studio Refined benodigde materialen.
5.7 Studio Refined spant zich in om de gegevens die Studio Refined voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.8 De uitvoering van de overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen, onder welke naam en/of titel dan ook.
5.9 Studio Refined is gerechtigd, zonder nadere kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Studio Refined wenselijk is.
5.10 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden door Studio Refined worden uitgevoerd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Studio Refined op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
5.11 Studio Refined heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Studio Refined de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.12 Studio Refined heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door opdrachtgever niet wordt voldaan, is Studio Refined niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.
5.13 Bij (op)levering dient de opdrachtgever alle documenten en bescheiden, waaronder begrepen illustraties, ontwerpschetsen e.d., die Studio Refined produceert tijdig, en uiterlijk binnen 10 werkdagen, te beoordelen en te controleren op onjuistheden. Bij geen bericht binnen 10 werkdagen mag Studio Refined haar geleverde werkzaamheden als goedgekeurd en afgerond beschouwen.
5.14 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door Studio Refined gegeven advies.
5.15 De opdrachtgever heeft recht op één tussentijdse ontwerpbespreking. Indien de opdrachtgever meerdere ontwerpbesprekingen wenst, komen de hieruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van de opdrachtgever.
5.16 Studio Refined behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd
is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens van natuurlijke personen.

Artikel 6. Termijnen
6.1 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd en/of producten worden geleverd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
6.2 Bij overschrijding van een (op)leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn door Studio Refined dient de opdrachtgever Studio Refined in gebreke te stellen, waarbij Studio Refined alsnog een redelijk termijn wordt geboden om het product te leveren of het werk op te leveren, dan wel uit te voeren. Studio Refined is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
6.3 Indien de opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de (op)levering en/of uitvoering, vangt de (op)lever- of uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan Studio Refined heeft verstrekt.
6.4 Verpakking en verzending van door Studio Refined te leveren diensten en/of producten geschiedt op een door Studio Refined te bepalen wijze maar voor rekening en risico van opdrachtgever. Studio Refined is niet aansprakelijk voor enige schade, welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan het in dit lid bepaalde.

Artikel 7. Prijzen
7.1 Alle prijzen die Studio Refined hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, reis-, bezorg-, verzendkosten en kosten van derden, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
7.2 Studio Refined behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds aan te passen indien zij dit nodig acht. Indien de prijzen van aangeboden diensten en/of producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling, wettelijke bepaling of indien de tarieven van inkoop, transport of verzending stijgen, zijn hierbij uitgesloten.
7.3 Indien Studio Refined een vast tarief met de opdrachtgever is overeengekomen, is Studio Refined niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Studio Refined dat in redelijkheid niet van Studio Refined kan worden gevergd dat Studio Refined de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten.

Artikel 8. Facturatie, betaling en incasso
8.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.2 In geval van deellevering wordt per deel gefactureerd, met uitzondering van kosten die voor de gehele levering gemaakt worden. Deze kosten zullen bij de eerste deellevering in rekening worden gebracht.
8.3 Studio Refined behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.
8.4 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
8.5 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
8.6 Bij niet tijdige betaling is Studio Refined gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
8.7 In geval van niet tijdige betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Studio Refined zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.
8.8 Studio Refined is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 100,-. Ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
8.9 In afwijking van hetgeen in de leden zeven en acht bepaald zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de
betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
8.10 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de opdrachtgever in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
• 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-
• 10% over de volgende € 2.500,-
• 5% over de volgende € 5.000,-
• 1% over de volgende € 190.000,-
• 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-
8.11 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Studio Refined ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
8.12 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 9. Betalingsonmacht
9.1 Studio Refined is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever:
• in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
• (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
• door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
• onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
• anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding
10.1 Studio Refined heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Studio Refined kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
10.2 Studio Refined is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
10.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Studio Refined op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.5 Studio Refined behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Studio Refined niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Studio Refined kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, overheidsmaatregelen, tekortkomingen van leveranciers van Studio Refined of door Studio Refined ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Studio Refined gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Studio Refined en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Studio Refined. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Studio Refined geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studio Refined niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
11.3 In geval van overmacht zal Studio Refined zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
11.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Studio Refined gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Studio Refined gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
11.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste twee maanden heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 12. Levering van producten
12.1 Levering van de producten geschiedt op de door de opdrachtgever opgegeven plaats van bestemming.
12.2 Het transport van de gekochte producten geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
12.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk deelleveringen zijn overeengekomen, geschiedt in beginsel levering van producten in zijn geheel.
12.4 Studio Refined kan de producten op verzoek van opdrachtgever verzekeren, doch alleen na acceptatie van de verzekeraar van Studio Refined. De kosten van de verzekering zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
12.5 De door of namens Studio Refined opgegeven tijden van levering zijn richttijden en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van een opgegeven levertermijn geeft opdrachtgever niet het recht om ontvangst van de producten te weigeren of vergoeding van schade te vorderen.
12.6 Indien opdrachtgever ontvangst van de producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor (af)levering, is Studio Refined gerechtigd om de producten op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.
12.7 Iedere levering van producten geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
12.8 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen verlies, beschadiging en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Studio Refined.
12.9 Voor het geval dat Studio Refined haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu een onherroepelijke machtiging aan Studio Refined om de plaatsen te betreden waar de eigendommen van Studio Refined zich bevinden en die producten op te halen.
12.10 Zolang de opdrachtgever nog geen eigenaar is van de producten, is hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te vervreemden of te bezwaren.
12.11 Retourzending van door Studio Refined geleverde producten is in principe niet mogelijk, tenzij Studio Refined anders bepaald

 Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Studio Refined, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Studio Refined voor enkel en alleen de directe schade beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid op heeft, echter met een maximum van € 1.000,-.
13.2 Studio Refined is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Refined aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Studio Refined kan worden toegekend;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
13.3 Aansprakelijkheid van Studio Refined voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.4 Studio Refined is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:
• een overmachtsituatie zoals bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;
• aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt;
• het ontbreken van informatie, gegevens en/of producten of het verloren gaan van informatie, gegevens en/of producten die Studio Refined aan de opdrachtgever heeft geleverd;
• gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
• beschadigingen van geleverde producten door onzorgvuldige omgang door de opdrachtgever en/of derden;
• krimpen en/of uitzakken van stoffen (o.a. gordijnen). Herstelkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever;
• het verstrekken van foutieve productinformatie door de leverancier, fabrikant of andere derden;
• te late of onvolledige levering door post- en bezorgdiensten;
• het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Studio Refined door de opdrachtgever of derden;
• fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur;
• een langere (op)levertermijn of uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;
• schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Studio Refined en/of de opdrachtgever;
• schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
• tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de opdrachtgever;
• fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden.
13.5 Een vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Studio Refined te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.
13.6 Studio Refined heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden of het leveren van een nieuw product.
13.7 Studio Refined is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De opdrachtgever zal Studio Refined vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
13.8 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid Studio Refined en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan Studio Refined. Voorzover een dergelijk recht slechts
verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Studio Refined daartoe bevoegd.
14.2 Studio Refined heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, die
van haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in de Auteurswet of in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen.
14.3 In het kader van de opdracht door Studio Refined tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Studio Refined heeft voldaan. Deze documenten mogen worden gebruikt met
inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom. Ook nadat Studio Refined toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van haar werk, behoudt zij de volgende rechten:
• zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van de naam van Studio Refined;
• zich te verzetten tegen een wijziging in het werk c.q. zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer en de goede naam van Studio Refined of haar waarde in deze hoedanigheid.
14.4 Studio Refined heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft Studio Refined toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen.

Artikel 15. Garanties
15.1 Studio Refined zal ervoor zorgen dat de geleverde producten c.q. diensten voldoen aan de in haar branche geldende normen, maar geeft ten aanzien van deze producten c.q. diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen of door de leverancier c.q. fabrikant van de producten is verstrekt.
15.2 Studio Refined staat gedurende de eventuele (wettelijke) garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde producten.
15.3 Garanties worden slechts verstrekt aan opdrachtgever en zijn niet overdraagbaar aan derden.
15.4 De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de desbetreffende producten c.q. diensten aan Studio Refined heeft voldaan.
15.5 Studio Refined garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde producten of diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor opdrachtgever deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij Studio Refined dit uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
15.6 Ingeval door opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Studio Refined kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de producten, dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de producten zorgdragen. Een en ander ter keuze van Studio Refined. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen zoals opgenomen in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.
15.7 De garantie geldt niet indien:
• de opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of worden gebruikt in strijd met de aanwijzingen/instructies van Studio Refined en/of de leverancier c.q. fabrikant.

Artikel 16. Vertrouwelijkheid
16.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en
regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
16.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.
16.3 De gegevens die de opdrachtgever aan Studio Refined verstrekt, zal Studio Refined te allen tijde zorgvuldig bewaren, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 17. Klachtenprocedure
17.1 Reclames dan wel klachten met betrekking tot de geleverde producten en/of diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na (op)levering, uitvoering of de verzenddatum, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Studio Refined te worden kenbaar gemaakt.
17.2 Klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
17.3 Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de klacht en worden de (op)geleverde werkzaamheden geacht correct te zijn uitgevoerd. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor rekening van opdrachtgever.
17.4 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.
17.5 Studio Refined dient in staat te worden gesteld de klacht te (laten) onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Studio Refined indien zij daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
17.6 Indien de producten gebruikte producten betreffen of indien deze na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
17.7 In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Studio Refined te bepalen wijze en in de originele verpakking.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Op alle overeenkomsten tussen Studio Refined en de opdrachtgever, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
18.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
18.3 Studio Refined mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest recente versie is dan op alle overeenkomsten inclusief de reeds gesloten overeenkomsten geldig. Aan aanspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
18.4 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Studio Refined is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

Algemene voorwaarden Studio Refined
Versie: juli 2022

×