Algemene verkoopvoorwaarden Selected By

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.2 Selected By: Selected By, onderdeel van de handelsnaam Studio Refined, gevestigd te Bussum en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75673363.
1.3 De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Selected By een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
1.4 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Selected By een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel Selected By (craftsmanship) producten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van de opdrachtgever.
1.6 Partijen: Selected By en de opdrachtgever samen.
1.7 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Selected By en op elke tussen Selected By en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing is, kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen die voor hem het meest gunstig is.
2.4 Eventuele algemene inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.7 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Selected By is van toepassing. Selected By kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Selected By zal de meest nieuwe versie van de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter hand stellen. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat, heeft de consument het recht de overeenkomst met Selected By te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met de wijziging. Dit geldt niet voor zakelijke opdrachtgevers (handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf). Zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren. 2.8 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.9 Indien Selected By op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan worden ontleend.

Artikel 3. Aanbod
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod van Selected By is vrijblijvend. Selected By is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
3.4 Alle afbeeldingen, maten, gewichten e.d. van de producten, welke door Selected By worden verstrekt in het kader van het aanbod zijn indicaties en beogen slechts een algemeen beeld te geven van de aangeboden producten. Afwijkingen in afbeeldingen, maten, gewichten en/of andere specificaties genoemd in het aanbod, kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.5 Elk aanbod van Selected By bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat zijn rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van verzending;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling en de wijze van levering van de producten.
3.6 Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Selected By het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. Selected By is niet verplicht de juistheid van de door de opdrachtgever of derden verstrekte gegevens en/of informatie te toetsen.
3.7 Selected By kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
3.8 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.9 Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Selected By bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt Selected By het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van Selected By aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
4.2 Selected By bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Selected By deze bevestiging heeft verzonden kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4.3 In uitzondering op het eerste lid komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Selected By, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of de opdrachtgever aan diens betalingsverplichting kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Selected By recht om de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Het herroepingsrecht
5.1 Indien er sprake is van koop op afstand kan de consument de overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Selected By mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van reden(en) verplicht. Herroepingsrecht geldt slechts voor consumenten en niet voor zakelijke opdrachtgevers.
5.2 De in het eerste lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door consument aangewezen derde, het product heeft ontvangen, of:
– indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product is ontvangen;
– indien levering van een product bestaat uit verschillende onderdelen: de dag waarop het laatste onderdeel is ontvangen.
5.3 De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking daarvan. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
5.4 Schendt de consument zijn verplichting bedoeld in het derde lid van dit artikel, is de consument aansprakelijk voor de eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product. 5.5 Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Selected By. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier herroepingsrecht of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail (selectedby@studiorefined.nl). Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
5.6 Het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk en conform de door Selected By gegeven instructies te worden geretourneerd.
5.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.8 Selected By vergoedt aan consument het aankoopbedrag van het product, inclusief de betaalde verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door consument aan Selected By. De kosten voor het retourzenden van het product komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij er sprake is van een defect of verkeerd verzonden product.
5.9 Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze waarop de betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere wijze van terugbetaling.
5.10 Indien de consument na afloop van de in het vijfde lid van dit artikel genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Selected By heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Artikel 6. Uitsluiting herroepingsrecht
6.1 Selected By kan het herroepingsrecht uitsluiten voor producten, wanneer dit wegens hun aard onder een van de wettelijke uitzonderingen van het herroepingsrecht vallen. Selected By zal de wettelijke uitsluiting, duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, vermelden. Uitsluiting van het herroepingsrecht is onder andere mogelijk voor producten die door Selected By tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever (op maat gemaakte producten).


Artikel 7. Prijzen
7.1 Alle prijzen die Selected By hanteert zijn in euro’s, inclusief btw voor consumenten en exclusief btw voor zakelijke opdrachtgevers en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, reis-, verpakkings-, bezorg- en verzendkosten en kosten van derden, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
7.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- of typfouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- of typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt en is Selected By niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Dit geldt ook in geval van bestellingen uit meerdere onderdelen of pakketten.
7.3 Selected By behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds aan te passen. Selected By zal tijdens de overeenkomst met de opdrachtgever de prijzen van de aangeboden c.q. bestelde producten niet verhogen, behoudens prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling.
7.4 In afwijking van het vorige lid kan Selected By producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en de grondstoffenmarkt, waar Selected By geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

Artikel 8. Betaling en incasso
8.1 Voor de betaling kan de opdrachtgever uitsluitend gebruik maken van de door Selected By aangeboden betalingsmogelijkheden. Selected By zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de opdrachtgever zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.
8.2 Selected By behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.
8.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.
8.4 Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.
8.5 Bij niet tijdige of niet volledige betaling behoudt Selected By zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
8.6 In geval van niet tijdige of niet volledige betaling, zal de opdrachtgever eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, voordat de opdrachtgever in verzuim is.
8.7 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de opdrachtgever in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.
– 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-, maximum van € 375,-.
– 10% over de volgende € 2.500,-
– 5% over de volgende € 5.000,-
– 1% over de volgende € 190.000,-
– 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-
8.8 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Selected By ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen/orders die het langst openstaan.
8.9 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de bestellingen c.q. producten ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers worden geleverd, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 9. Betalingsonmacht
9.1 Selected By is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de opdrachtgever:
– in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
– (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
– door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
– onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
– anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een
deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 10. Conformiteit en garantie
10.1 Selected By staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, voor zover in alle redelijkheid van Selected By kan worden verlangd.
10.2. Wettelijke garantiebepalingen zullen in acht worden genomen. Garanties strekken nooit verder dan hetgeen door de leverancier en/of fabrikant van Selected By is verstrekt.
10.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Selected By per e-mail te worden gemeld (selectedby@studiorefined.nl). Het defect dient duidelijk te worden omschreven. Het product dient te allen tijde compleet te zijn.
10.4 Indien een product wordt teruggeroepen door een leverancier en/of fabrikant, brengt Selected By de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Selected By vergoedt in dat geval het aankoopbedrag van het product, inclusief de betaalde verzendkosten en retourkosten aan de opdrachtgever.
10.5 Selected By is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
10.6 De garantie geldt niet indien:
– de opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Selected By en/of op de verpakking behandeld zijn;
– de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de producten.
– er sprake is van (natuurlijke) slijtage aan producten.

Artikel 11. Informatieverstrekking
11.1 De opdrachtgever stelt alle relevante informatie en gegevens, waarvan Selected By aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals verzendgegevens, tijdig aan Selected By worden verstrekt.
11.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
11.3 De opdrachtgever vrijwaart Selected By voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 12. Levering
12.1 Selected By zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
12.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Selected By kenbaar heeft gemaakt.
12.3 Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd en er is geen sprake van overmacht zoals bedoeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding.
12.4 Alle levertermijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
12.5 In geval van ontbinding conform het derde lid van dit artikel zal Selected By het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
12.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Selected By zich inspannen om desgewenst een vervangend product beschikbaar te stellen.
12.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Selected By tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan Selected By bekend gemaakte derden, behoudens hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.
12.8 Alle door Selected By geleverde producten blijven eigendom van Selected By tot het moment dat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Selected By uit hoofde van enige met Selected By gesloten overeenkomst tot het leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding
13.1 Selected By heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Selected By kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
13.2 Selected By is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
13.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
13.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Selected By op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
13.5 Selected By behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden.

Artikel 14. Overmacht
14.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Selected By niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Selected By kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van ingeschakelde derden, zoals leveranciers van Selected By, te late of onvolledige levering door post- en bezorgdiensten, overheidsmaatregelen, pandemieën en epidemieën, onder en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Selected By gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Selected By en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Selected By. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Selected By geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Selected By niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
14.3 In geval van overmacht zal Selected By zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
14.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Selected By gedeeltelijk zijn nagekomen, is Selected By gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
14.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 15. Intellectueel eigendomsrechten
15.1 De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen berusten bij Selected By en mogen zonder toestemming van Selected By niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
15.2 De inhoud van de website van Selected By waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom Selected By of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Selected By.
15.3 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de door Selected By ontwikkelde geestesproducten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Selected By, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
15.4 De rechten van intellectueel eigendom welke Selected By in licentie gebruikt mag de opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
15.5 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de opdrachtgever noch Selected By jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
15.6 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Selected By, komt Selected By een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring
16.1 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Selected By, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Selected By voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Selected By gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen risico van Selected By onder die verzekering. Indien de verzekering geen dekking biedt of niets uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het gefactureerde of te factureren bedragen.
16.2 Selected By is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Selected By aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Selected By kan worden toegekend;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
16.3 Aansprakelijkheid van Selected By voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, immateriële schade of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
16.4 Selected By is nimmer aansprakelijk voor:
– schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
– het stukgaan van of schade aan een product indien hier niet zorgvuldig mee om wordt gegaan door de opdrachtgever;
– schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies/instructies of aanwijzingen door Selected By;
– handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers en post- en bezorgdiensten, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt;
– het niet nakomen of het niet tijdig nakomen van betalingen via achteraf betalen opties;
– het verstrekken van foutieve productinformatie door de leverancier of andere derden.
16.5 Een vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Selected By te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt een verjaringstermijn van één jaar.
16.6 Selected By is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De opdrachtgever vrijwaart Selected By tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde producten.
16.7 Selected By heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdractgever ongedaan te maken of te beperken door het leveren van een nieuw product.
16.8 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Selected By en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 17. Vertrouwelijkheid
17.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst. 17.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.
17.3 De gegevens die de opdrachtgever aan Selected By verstrekt, zal Selected By te allen tijde zorgvuldig bewaren.

Artikel 18. Klachtenregeling (buiten het herroepingsrecht)
18.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomt of geleverde producten dienen schriftelijk binnen 14 dagen na uitvoering of binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, aan Selected By kenbaar te worden gemaakt.
18.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
18.3 De ingebrekestelling omtrent de tekortkoming van Selected By dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven. Na genoemd termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.
18.4 Selected By dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken en heeft te allen tijde het recht de uitvoering van de overeenkomst te verbeteren. Bij een gegronde klacht zal Selected By in overleg treden met de opdrachtgever om een passende oplossing te bereiken.
18.5 De opdrachtgever heeft nimmer het recht op volledige restitutie van het overeengekomen c.q. betaalde bedrag. Een eventuele prijsvermindering is te allen tijde de keuze van Selected By.
18.6 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Selected By en de opdrachtgever, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
19.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Selected By is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen. Voor consumenten is tevens de rechter in de woonplaats van de consument bevoegd tot geschillenbeslechting.

×